Blog

Læger Uden Sponsor har fået ny bestyrelse

Læger Uden Sponsor er et netværk bestående af læger og medicinstuderende, der gerne vil sætte fokus på de kommercielle interesser der kan være inden for medicin og sundhed, samt hvordan læger kan blive påvirket af dette. Hvert år i januar afholder Læger Uden Sponsor bestyrelsesvalg, hvor nye medlemmer kan vælges ind i bestyrelsen. Bestyrelsesvalget for 2024 blev afholdt fra 1. januar til 15. januar, og der er nu blevet valgt en ny bestyrelse for netværket. Første bestyrelsesmøde blev afholdt i dag den 29. januar, hvor bestyrelsen konstituerede sig på de pladser der er angivet nedenfor.

Netværkets bestyrelse består nu af følgende:

 • Mats Lindberg (formand)
 • Andreas Lundh (næstformand)
 • Kristine Rasmussen Hone
 • Benny Ehrenreich
 • Andreas Andersen (sekretær og webmaster)
 • Markus Fally
 • Andreas Hoff

I den forbindelse vil vi gerne sige tak til Victor Hvingelby der har været en del af bestyrelsen gennem nogle år, men ikke stillede op til genvalg i denne omgang. Dette efterlader også plads til at andre læger kan komme med i bestyrelsen og være med til at præge debatten på dette område. Skriv til bestyrelsen hvis du er interesseret i at høre mere.

Er du læge eller medicinstuderende er du meget velkommen til at melde dig ind i netværket, og dermed bakke op om vores arbejde. Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte netværket her. Du kan også følge os på FacebookTwitter eller Mastodon.

Bestyrelsesvalget 2024 – Sådan kan du stemme

Så er det snart tid til det næste ekstraordinære bestyrelsesvalg i Læger Uden Sponsor, og afstemningen åbner snart. Læger Uden Sponsor består af en bestyrelse, som medlemmer af netværket kan vælges til. I år er Andreas AndersenAndreas Hoff og Markus Fally på valg til de kommende to år i bestyrelsen. For at stemme skal du være medlem af Læger Uden Sponsor – er du ikke allerede medlem kan du melde dig ind her.

Afstemningen til bestyrelsesvalget åbner for medlemmerne den 1. januar 2023 og lukker den 15. januar 2023. Afstemningen vil blive udsendt som en SurveyXact inden afstemningen begynder. Resultatet af afstemningen vil blive annonceret på hjemmesiden.

Nedenunder kan du se de kandidater der er på valg denne gang:

Vedtægter for Læger Uden Sponsor gældende fra januar 2023

Disse vedtægter blev vedtaget af medlemmerne af Læger Uden Sponsor ved valget januar 2023, som en opdatering til de forrige vedtægter. Du kan til enhver tid se de gældende vedtægter her.

1. Navn og hjemsted

Læger uden Sponsor er et videnskabeligt netværk for lægers uafhængighed af kommercielle interesser. Netværket er hjemmehørende i Danmark. Samlingspunktet er hjemmesiden www.laegerudensponsor.dk.

2. Formål

Netværkets formål er, at:

 • Gøre opmærksom på de skævheder i forskning og i rapportering af forskningsresultater, som kommerciel sponsorering kan medføre.
 • Imødegå kommercielt begrundet sygeliggørelse af raske individer.
 • Bidrage til diskussion af hvordan lægen bedst forvalter fællesskabets ressourcer, og hvordan kommercielle interesser kan påvirke lægens råd til patienter og beslutningstagere.
 • Søge at genopbygge patienternes tillid til lægen som en uafhængig rådgiver, der søger en retfærdig fordeling af de fælles ressourcer på sundhedsområdet.
 • Støtte alle faglige bestræbelser på at læger skal sikres mulighed for videre- og efteruddannelse og forskning, der er uafhængig af kommercielle interessenter.
 • Bidrage til en øget oplysning om og forbedret håndtering af finansielle interessekonflikter i sundhedsvæsenet og i sundhedsvidenskabelig forskning.
 • Styrke et rationelt, forskningsbaseret, patientorienteret og etisk oplyst lægeligt virke i klinik, uddannelse, forskning og formidling.

3. Medlemskredsen

Læger og medicinstuderende i Danmark kan opnå medlemskab i Læger uden Sponsor, når følgende betingelser er opfyldt:

a) Et medlem i Læger uden Sponsor skal erklære enighed i netværkets formål.

b) Et medlem i Læger uden Sponsor skal anerkende at:

 • Aktørerne på sundhedsområdet ikke altid har fælles interesser. Lægernes primære hensyn er patienterne, regionernes primære hensyn er borgerne, både de syge og de raske, mens kommercielle virksomheders primære hensyn som udgangspunkt er deres ejere/aktionærer.
 • Økonomiske interessesammenfald med lægemiddelfirmaer og/eller medicoindustrien kan påvirke lægers udtrykte holdninger til lægemidler og medicoteknisk udstyr.
 • Kommerciel sponsorering af forskning får ofte indflydelse på studiernes design, de rapporterede resultater og konklusionerne i forskningsartikler.
 • Deltagelse i industrisponsorerede symposier, kongresser, rejser, middage mm. kan medføre øget tilbøjelighed til at ordinere sponsorens produkter.
 • Læger påvirkes ligesom andre mennesker af reklamer, og selv små gaver kan påvirke lægers adfærd.

c) Et medlem i Læger uden Sponsor skal altid afstå fra honorering/sponsorering fra lægemiddel- og/eller medicoindustrien.

d) Et medlem i Læger uden Sponsor skal altid oplyse om egne relevante
interessekonflikter ved mundtlige og skriftlige præsentationer – uanset om
informationen gives til sundhedsfaglige personer, politikere, journalister, patienter eller andre dele af befolkningen.

e) Et medlem i Læger uden Sponsor skal tage udgangspunkt i videnskabelig evidens ved sundhedsfaglig rådgivning af beslutningstagere, kollegaer, patienter og/eller andre borgere.

f) Et medlem i Læger uden Sponsor må ikke bruge medlemskabet i forbindelse med markedsføring af egne ydelser eller produkter.

g) Markedsføring eller anbefaling af ydelser/produkter uden videnskabelig
dokumentation, fx ydelser/produkter indenfor ”alternativ medicin”, er ikke foreneligt med medlemskab i Læger uden Sponsor.

Medlemskabet ophører, hvis det opsiges af lægen/den medicinstuderende. Bestyrelsen kan undtagelsesvist ekskludere et medlem, hvis de betingelser for medlemskab, der er nævnt ovenfor, åbenlyst ikke er opfyldt.

4. Medlemsindflydelse

Hvert år, i 1. kvartal, foregår en online-afstemning blandt Læger uden Sponsors medlemmer, hvor der bl.a. bliver valgt en bestyrelse. Afstemningen annonceres af bestyrelsen mindst otte uger før afstemningens deadline via e-mail og notits på www.laegerudensponsor.dk. Forslag til afstemning og meddelelse om kandidatur til bestyrelsen skal være hos bestyrelsen mindst fire uger før afstemningens deadline. Afstemningen skal være åben for stemmeafgivelse i mindst to uger.

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne, og ethvert medlem kan stille op som kandidat. Antallet af stemmer, som hvert medlem kan disponere ved bestyrelsesvalget, svarer til det antal pladser i bestyrelsen, der kan besættes. Der kan dog ikke bruges mere end en stemme på en kandidat. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af pladserne i bestyrelsen er på valg hvert år. Som udgangspunkt kan der derfor hvert år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer.

Såfremt der er vakante bestyrelsespladser, dvs. der ikke er valgt 10 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, råder bestyrelsen over de vakante pladser imellem de ordinære bestyrelsesvalg. Hvis der i denne periode kommer en kandidat, kan bestyrelsen ved flertal godkende at denne kandidat træder ind i bestyrelsen. Kandidaten skal i det tilfælde på valg ved det næste ordinære bestyrelsesvalg.

I forbindelse med online-afstemningen præsenteres også formandsberetningen over det forgangne år, og der tages stilling til indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Almindelige forslag vedtages ved enkelt flertal, mens vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal
blandt afgivne stemmer.

Ekstraordinær online-afstemning afholdes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning herom fra mindst 30 medlemmer med præcis angivelse af hvad der ønskes afstemning om. Bestyrelsen har pligt til at annoncere den ekstraordinære onlineafstemning senest to uger efter at anmodningen er meddelt. I øvrigt gælder ved ekstraordinær online-afstemning de samme regler og tidsfrister som for den ordinære online-afstemning.

5. Bestyrelsen

Netværket ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 3-10 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Der er ingen suppleanter. Bestyrelsen vælger blandt dens medlemmer en formand og en sekretær. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen aftaler selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har ansvar for at:

 • Bidrage til debat og oplysning i henhold formålsparagraffen ovenfor, herunder i lægevidenskabelige tidsskrifter og på sociale medier.
 • Vedligeholde hjemmesiden www.laegerudensponsor.dk.
 • Varetage den årlige medlemsafstemning – se medlemsindflydelsesparagraffen ovenfor.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke benytte netværket, eller deres status som
bestyrelsesmedlemmer, til at fremme egne økonomiske interesser.

6. Økonomi og regnskab

Netværket har ingen selvstændig økonomi, der opkræves ikke kontingent, og der udarbejdes ikke et regnskab. Finansiering af aktiviteter foregår ad hoc efter drøftelse i bestyrelsen.

7. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal ved online-afstemning med de varslingsregler, som fremgår under paragraf 4 om medlemsindflydelse ovenfor.

Vedtaget af medlemmerne af Læger Uden Sponsor ved valget januar 2023.

Bestyrelsesvalget 2023 – Her er resultatet

Fra 1. januar til 15. januar har der været bestyrelsesvalg, hvor nye medlemmer skulle vælges ind i bestyrelsen. På valg var Mats Lindberg, Andreas Lundh, Kristine Rasmussen og Benny Ehrenreich, og alle fire er valgt ind i bestyrelsen for de kommende 2 år. Således får de lov til at fortsætte i bestyrelsen for endnu en periode.

Den nye bestyrelse kommer derfor til at bestå af følgende medlemmer:

 • Mats Lindberg 
 • Andreas Lundh 
 • Kristine Rasmussen
 • Benny Ehrenreich
 • Andreas Andersen 
 • Markus Fally
 • Victor Hvingelby

Første bestyrelsesmøde i den nye periode bliver den 1. februar 2022, og her vil bestyrelsen konstituere sig. Følg med her på siden, hvor du til enhver tid kan læse referater fra bestyrelsesmøderne. Du kan også læse årsberetningen for 2022 fra vores formand Mats Lindberg her.

Udover valget af medlemmer til bestyrelsen, blev der også stemt om en ændring af vedtægterne, som blev stemt igennem. Forslaget implementerer følgende i vedtægterne:

Såfremt der er vakante bestyrelsespladser, dvs. der ikke er valgt 10 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, råder bestyrelsen over de vakante pladser imellem de ordinære bestyrelsesvalg. Såfremt der i denne periode kommer en kandidat, kan bestyrelsen ved flertal godkende at denne kandidat træder ind i bestyrelsen. Kandidaten skal i det tilfælde på valg ved det næste ordinære bestyrelsesvalg.

Bestyrelsen vil ved næstkommende bestyrelsesmøde implementere forslaget i vedtægterne. Du kan til enhver tid se de gældende vedtægter her.

Er du læge eller medicinstuderende er du meget velkommen til at melde dig ind i netværket, og dermed bakke op om vores arbejde. Hvis du har nogle spørgsmål kan du kontakte netværket her. Du kan også følge os på FacebookTwitter eller Mastodon.

Den 28. februar afholder vi også næste fyraftensmøde om osteoporosebehandling, hvor alle sundhedsprofessionelle – uanset medlemsskab af Læger Uden Sponsor – er velkomne. Læs mere om arrangementet og tilmelding her.

Bestyrelsesvalget 2023 – Valget er åbent

Bestyrelsesvalget for 2023 er begyndt i Læger Uden Sponsor. Som medlem af Læger Uden Sponsor har du muligheden for at afgive din stemme. Valget kører fra 1. januar til 15. januar 2023.

Denne gang har fire kandidater meldt sig til at sidde i bestyrelsen for de kommende to år. Du kan læse om kandidaterne ved at klikke på “Bestyrelsesvalg” i menuen til højre, efter du har logget ind. Hvis du har nogen som helst problemer med at logge ind, så skriv til os.

Når du er kommet til siden for bestyrelsesvalget, kan du i bunden læse om kandidaterne. Herefter stemmer du ved at sætte krydser ved de kandidater du gerne vil have valgt ind i bestyrelsen. Du kan stemme på så mange kandidater du vil. Når du har sat krydserne klikker du på “Stem”. Nedenunder kan du se et eksempel – billedet er dog fra valget sidste år.

Udover valget af medlemmer til bestyrelsen, skal der også stemmes om et forslag til ændring af vedtægterne. Forslaget er følgende:

Såfremt der er vakante bestyrelsespladser, dvs. der ikke er valgt 10 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, råder bestyrelsen over de vakante pladser imellem de ordinære bestyrelsesvalg. Såfremt der i denne periode kommer en kandidat, kan bestyrelsen ved flertal godkende at denne kandidat træder ind i bestyrelsen. Kandidaten skal i det tilfælde på valg ved det næste ordinære bestyrelsesvalg.

Den 15. januar 2023 ved midnat lukker afstemningen, og så vil vi efterfølgende annoncere sammensætningen i den nye bestyrelse. Vi håber I som medlemmer vil bakke op om valget, da det er vigtig for os at I viser os opbakning til netværket.

Bestyrelsesvalget 2023 – Sådan kan du stemme

Snart åbner afstemningen til bestyrelsesvalget for 2023. Læger Uden Sponsor består af en bestyrelse, som medlemmer af netværket kan vælges til. I år er Mats Lindberg, Andreas Lundh, Kristine Rasmussen Hone og Benny Ehrenreich på valg til de kommende to år i bestyrelsen. For at stemme skal du være medlem af Læger Uden Sponsor – er du ikke allerede medlem kan du melde dig ind her.

Udover afstemningen til medlemmer af bestyrelsen, skal der stemmes om et forslag til ændring af vedtægterne. Forslaget er en vedtægtsændring, der foreslår følgende:

Såfremt der er vakante bestyrelsespladser, dvs. der ikke er valgt 10 bestyrelsesmedlemmer i bestyrelsen, råder bestyrelsen over de vakante pladser imellem de ordinære bestyrelsesvalg. Såfremt der i denne periode kommer en kandidat, kan bestyrelsen ved flertal godkende at denne kandidat træder ind i bestyrelsen. Kandidaten skal i det tilfælde på valg ved det næste ordinære bestyrelsesvalg.

Forslaget til ændring af vedtægter skal vedtages ved minimum 2/3 af de afgivne stemmer, jf. de nuværende vedtægter. Såfremt forslaget vedtages vil det blive indført i vedtægterne, og bestyrelsen vil annoncere de nye vedtægter.

Afstemningen til bestyrelsesvalget åbner for medlemmerne den 1. januar 2023 og lukker den 15. januar 2023. Resultatet af afstemningen vil blive annonceret på hjemmesiden.

Sådan stemmer du

Hvis du er meldt ind i Læger Uden Sponsor får du et brugernavn og en adgangskode til hjemmesiden. Det bruger du til at logge ind her.

Hvis du er medlem og har glemt dit brugernavn eller adgangskode, kan du gendanne det her.

Når du er logget ind trykker du på menupunktet “Bestyrelsesvalg” ude i menuen til højre.

Når du kommer ind på siden kan du læse om valget, og efter den 1. januar kommer der en afstemning frem, hvor du kan vælge hvilke kandidater du gerne vil have valgt ind i bestyrelsen. Du kan vælge flere kandidater. Obs, på nedenstående billede er afstemningen endnu ikke dukket op, men det vil den gøre efter den 1. januar automatisk.

Vi håber du som medlem af Læger Uden Sponsor vil benytte lejligheden til at stemme på kandidater til bestyrelsen, og dermed være med til at bakke op om den bestyrelse vi har. Rigtig godt valg!