Vedtægter for Læger Uden Sponsor gældende fra januar 2021

Disse vedtægter blev vedtaget af medlemmerne af Læger Uden Sponsor ved valget januar 2021. Disse vedttægter ikke længere gældende, idet de er blevet opdateret siden. Du kan til enhver tid se de gældende vedtægter her.

1. Navn og hjemsted

Læger uden Sponsor er et videnskabeligt netværk for lægers uafhængighed af kommercielle interesser. Netværket er hjemmehørende i Danmark. Samlingspunktet er hjemmesiden www.laegerudensponsor.dk.

2. Formål

Netværkets formål er, at:

 • Gøre opmærksom på de skævheder i forskning og i rapportering af forskningsresultater, som kommerciel sponsorering kan medføre.
 • Imødegå kommercielt begrundet sygeliggørelse af raske individer.
 • Bidrage til diskussion af hvordan lægen bedst forvalter fællesskabets ressourcer, og hvordan kommercielle interesser kan påvirke lægens råd til patienter og beslutningstagere.
 • Søge at genopbygge patienternes tillid til lægen som en uafhængig rådgiver, der søger en retfærdig fordeling af de fælles ressourcer på sundhedsområdet.
 • Støtte alle faglige bestræbelser på at læger skal sikres mulighed for videre- og efteruddannelse og forskning, der er uafhængig af kommercielle interessenter.
 • Bidrage til en øget oplysning om og forbedret håndtering af finansielle interessekonflikter i sundhedsvæsenet og i sundhedsvidenskabelig forskning.
 • Styrke et rationelt, forskningsbaseret, patientorienteret og etisk oplyst lægeligt virke i klinik, uddannelse, forskning og formidling.

3. Medlemskredsen

Læger og medicinstuderende i Danmark kan opnå medlemskab i Læger uden Sponsor, når følgende betingelser er opfyldt:

a) Et medlem i Læger uden Sponsor skal erklære enighed i netværkets formål.

b) Et medlem i Læger uden Sponsor skal anerkende at:

 • Aktørerne på sundhedsområdet ikke altid har fælles interesser. Lægernes primære hensyn er patienterne, regionernes primære hensyn er borgerne, både de syge og de raske, mens kommercielle virksomheders primære hensyn som udgangspunkt er deres ejere/aktionærer.
 • Økonomiske interessesammenfald med lægemiddelfirmaer og/eller medicoindustrien kan påvirke lægers udtrykte holdninger til lægemidler og medicoteknisk udstyr.
 • Kommerciel sponsorering af forskning får ofte indflydelse på studiernes design, de rapporterede resultater og konklusionerne i forskningsartikler.
 • Deltagelse i industrisponsorerede symposier, kongresser, rejser, middage mm. kan medføre øget tilbøjelighed til at ordinere sponsorens produkter.
 • Læger påvirkes ligesom andre mennesker af reklamer, og selv små gaver kan påvirke lægers adfærd.

c) Et medlem i Læger uden Sponsor skal altid afstå fra honorering/sponsorering fra lægemiddel- og/eller medicoindustrien.

d) Et medlem i Læger uden Sponsor skal altid oplyse om egne relevante
interessekonflikter ved mundtlige og skriftlige præsentationer – uanset om
informationen gives til sundhedsfaglige personer, politikere, journalister, patienter eller andre dele af befolkningen.

e) Et medlem i Læger uden Sponsor skal tage udgangspunkt i videnskabelig evidens ved sundhedsfaglig rådgivning af beslutningstagere, kollegaer, patienter og/eller andre borgere.

f) Et medlem i Læger uden Sponsor må ikke bruge medlemskabet i forbindelse med markedsføring af egne ydelser eller produkter.

g) Markedsføring eller anbefaling af ydelser/produkter uden videnskabelig
dokumentation, fx ydelser/produkter indenfor ”alternativ medicin”, er ikke foreneligt med medlemskab i Læger uden Sponsor.

Medlemskabet ophører, hvis det opsiges af lægen/den medicinstuderende. Bestyrelsen kan undtagelsesvist ekskludere et medlem, hvis de betingelser for medlemskab, der er nævnt ovenfor, åbenlyst ikke er opfyldt.

4. Medlemsindflydelse

Hvert år, i 1. kvartal, foregår en online-afstemning blandt Læger uden Sponsors medlemmer, hvor der bl.a. bliver valgt en bestyrelse. Afstemningen annonceres af bestyrelsen mindst otte uger før afstemningens deadline via e-mail og notits på www.laegerudensponsor.dk. Forslag til afstemning og meddelelse om kandidatur til bestyrelsen skal være hos bestyrelsen mindst fire uger før afstemningens deadline. Afstemningen skal være åben for stemmeafgivelse i mindst to uger.

Bestyrelsen vælges blandt medlemmerne, og ethvert medlem kan stille op som kandidat. Antallet af stemmer, som hvert medlem kan disponere ved bestyrelsesvalget, svarer til det antal pladser i bestyrelsen, der kan besættes. Der kan dog ikke bruges mere end en stemme på en kandidat. Bestyrelsesmedlemmerne vælges for to år ad gangen, således at halvdelen af pladserne i bestyrelsen er på valg hvert år. Som udgangspunkt kan der derfor hvert år vælges 5 bestyrelsesmedlemmer1.

I forbindelse med online-afstemningen præsenteres også formandsberetningen over det forgangne år, og der tages stilling til indkomne forslag fra bestyrelse og medlemmer. Almindelige forslag vedtages ved enkelt flertal, mens vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal
blandt afgivne stemmer.

Ekstraordinær online-afstemning afholdes efter flertalsbeslutning i bestyrelsen eller efter skriftlig anmodning herom fra mindst 30 medlemmer med præcis angivelse af hvad der ønskes afstemning om. Bestyrelsen har pligt til at annoncere den ekstraordinære onlineafstemning senest to uger efter at anmodningen er meddelt. I øvrigt gælder ved ekstraordinær online-afstemning de samme regler og tidsfrister som for den ordinære online-afstemning.

5. Bestyrelsen

Netværket ledes af en bestyrelse. Bestyrelsen består af 3-10 medlemmer, som vælges for to år ad gangen. Der er ingen suppleanter. Bestyrelsen vælger blandt dens medlemmer en formand og en sekretær. Ved stemmelighed i bestyrelsen er formandens stemme udslagsgivende. Bestyrelsen aftaler selv sin forretningsorden.

Bestyrelsen har ansvar for at:

 • Bidrage til debat og oplysning i henhold formålsparagraffen ovenfor, herunder i lægevidenskabelige tidsskrifter og på sociale medier.
 • Vedligeholde hjemmesiden www.laegerudensponsor.dk.
 • Varetage den årlige medlemsafstemning – se medlemsindflydelsesparagraffen ovenfor.

Bestyrelsesmedlemmer må ikke benytte netværket, eller deres status som
bestyrelsesmedlemmer, til at fremme egne økonomiske interesser.

6. Økonomi og regnskab

Netværket har ingen selvstændig økonomi, der opkræves ikke kontingent, og der udarbejdes ikke et regnskab. Finansiering af aktiviteter foregår ad hoc efter drøftelse i bestyrelsen.

7. Vedtægtsændringer

Vedtægtsændringer kræver 2/3 flertal ved online-afstemning med de varslingsregler, som fremgår under paragraf 4 om medlemsindflydelse ovenfor.

Vedtaget af medlemmerne af Læger Uden Sponsor ved valget januar 2021.

Læger Uden Sponsor
Følg os

Skriv en kommentar