Forretningsorden for bestyrelsen i Læger Uden Sponsor

 1. Dagsorden for bestyrelsesmødet udsendes senest en uge før mødets afholdelse. Formanden er ansvarlig for udsendelsen.
 2. Ethvert medlem af bestyrelsen er berettiget til at få punkter optaget på dagsordenen. Punkter, der ønskes på dagsordenen, skal være formanden i hænde senest 10 dage før mødets afholdelse.
 3. Dagsordenen skal indeholde følgende faste punkter:
  • a. Godkendelse af dagsordenen
  • b. Meddelelser
  • c. Eventuelt
 4. Formanden er ordstyrer. I formandens fravær er næstformanden ordstyrer, subsidiært et andet bestyrelsesmedlem.
 5. Ethvert medlem kan kræve, at en sag som diskuteres på bestyrelsesmødet skal afgøres ved afstemning. Sagen afgøres ved simpelt stemmeflertal. Ved stemmelighed er formandens stemme udslagsgivende.
 6. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et bestyrelsesmedlems interesse i en sag er af en sådan art, at vedkommende har en interessekonflikt og dermed er inhabil. Vedkommende er ikke afskåret fra at deltage i behandlingen af spørgsmålet om inhabilitet, men har ikke mulighed for at stemme. Hvis vedkommende findes inhabil skal denne forlade mødet under det relevante punkt.

  Ethvert bestyrelsesmedlem har selv pligt til at gøre opmærksom på sine interesser i en sag.
 7. Sekretæren eller formanden udfærdiger et referat af bestyrelsesmøderne med tydelig angivelse af trufne beslutninger. Referenten har en uge til at færdiggøre referatet, hvorefter det sendes til bestyrelsen. Bestyrelsen har 14 dage til at komme med kommentarer og præciseringer. Derefter anses referatet som godkendt og lægges på netværkets hjemmeside.
 8. Formanden tegner netværket, i formandens fravær tegnes netværket af næstformanden, subsidiært et andet bestyrelsesmedlem. Andre bestyrelsesmedlemmer kan også udtale sig på netværkets vegne. Bestyrelsesmedlemmer, inklusiv formanden, skal for så vidt muligt orientere de andre bestyrelsesmedlemmer, når man har udtalt sig.
 9. Denne forretningsorden er godkendt i enighed af medlemmerne af bestyrelsen den 4. maj 2021.