Årsberetning for 2021

2021 var et skelsættende år for Læger uden Sponsor. Vi har nu etableret os som et demokratisk styret netværk med vedtægter, valgt bestyrelse og regelmæssige bestyrelsesmøder!

For at forstå vigtigheden af det er det nødvendigt med en historisk tilbageblik. Idéen til netværket kom, når jeg mødte Inga Marie Lunde ved Teknologirådets konference Medicin til raske – en syg idé i januar 2004.  Inga Marie var året forinden afgået som formand for Lægeetisk Nævn i protest mod at flertallet i nævnet afviste at behandle en sag, hvor et medicinalselskab sponsorerede undersøgelsesapparatur til en gruppe læger mod til gengæld at få modydelser fra lægerne. Vores inspirationskilde var især No Free Lunch i USA. Sammen med  Preben Holme og Peter Gøtzsche dannede vi Læger uden Sponsor, som året efter  blev præsenteret i Ugeskrift for Læger.  

Nogle år senere var vi nødt til at ændre kriterierne for medlemskab, fordi enkelte læger med et tæt samarbejde med industrien havde meldt sig ind i Læger uden Sponsor og brugte det i markedsføringen af dem selv. Andre af vores medlemmer reklamerede bramfrit for udokumenterede alternativmedicinske behandlinger, som de selv solgte. Begge dele blev opfattet som uforeneligt med et medlemskab i Læger uden Sponsor, men hvem af os skulle have kompetencen til at beslutte, hvem der kunne være medlem eller ej? Når reglerne for medlemskab skulle ændres, blev det åbenlyst at vi manglede en demokratisk struktur. Det problem har vi nu løst. Fra 1.1.2021 har vi et velfungerende medlemsdemokrati med vedtægter, valgt bestyrelse og online-afstemninger. Det er en milepæl i Læger uden Sponsors historie!

I 2021 har den nye bestyrelse arrangeret vores første online-møde. Det skete 6. maj og emnet var Interessekonflikter og deres betydning for klinisk forskning og praksis. Vi også været engageret i debatter i de skriftlige medier. I slutningen af 2020 afslørede vi, at en statusartikel om opioider ved kroniske ikke-maligne smerter i Ugeskrift for Læger reelt var et referat af et Advisory Board-møde hos opioid-firmaet Grünenthal, skrevet af spøgelsesforfattere. Vi satte spørgsmålstegn ved såvel opioidernes rolle ved kroniske ikke-maligne smerter som Ugeskriftets valg at publicere statusartikler med så massive interessekonflikter, og Dagens Medicin skrev en artikel om sagen. Vi har i løbet af 2021 også deltaget i debatterne om remdesivir i behandlingen af Covid19 og svingdøren mellem topstillinger i Lægemiddelstyrelsen og medicinalindustrien.

Den nuværende bestyrelse har en mere dialogorienteret profil end vi måske har haft tidligere. Vi fastholder vores strikt videnskabelige tilgang til hvordan samarbejde med industrien påvirker læger i deres forskning og kliniske virke, men vi vil nu arbejde bredere og i samarbejde med vores kolleger. Vi vil bl.a. gerne bidrage til en retningslinje for hvordan de læger der samarbejder med industrien, kan varetage deres forhandlingsposition med industrien bedre, så vi kan sikre at patienternes og samfundets interesser ikke overses i samarbejdet.  I 2022 går vi videre med det arbejde, og I kan desuden se frem til nye online-møder og nye debatartikler. Følg os gerne på hjemmesiden, Facebook og Twitter.

Læger uden Sponsor er en vagthund og en modvægt til den massive påvirkning fra den industri som i Danmark i dag kalder sig ”Life Science”. Vi oplyser om betydningen af interessekonflikter og hvordan læger, politikere og borgere påvirkes af industriens markedsføring. Vi vil gerne styrke et rationelt, forskningsbaseret, patientorienteret og etisk oplyst lægeligt virke i klinik, forskning og formidling. Opgaven er ikke lille. Der er behov for et stærkt Læger uden Sponsor både i dag og i fremtiden!

Mats Lindberg
Bestyrelsesformand
Læger uden Sponsor

Mats Lindberg

Skriv en kommentar